Informatyka w Biznesie | Kierunek i specjalności
31
page-template-default,page,page-id-31,ajax_updown,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.1,vc_responsive
 

Kierunek i specjalności

Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych w zarządzaniu, potrzeba tworzenia nowoczesnych aplikacji oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów na rynku pracy były głównymi przesłankami otwarcia unikatowego w kraju kierunku „Informatyka w biznesie”. Definiując plan oraz program studiów, skorzystaliśmy z nowoczesnych form nauczania zorientowanych na indywidualne kształcenie, mobilność studentów, e-learning, co przyczynia się do dużej elastyczności procesu edukacyjnego. W opracowywaniu programu wzięli udział najlepsi specjaliści z uczelni krajowych i zagranicznych oraz praktycy informatyki gospodarczej (biznesowej).

Studia na kierunku „Informatyka w biznesie” są zorientowane zasadniczo na zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw i korporacji w obszarze informatyki ekonomicznej. Ostatnie badania sygnalizują wyraźny brak specjalistów w takich dziedzinach jak: projektowanie i administracja baz danych, analiza i projektowanie systemów informatycznych, obsługa systemów typu ERP czy CRM, integracja systemów ICT, e-biznes, technologie mobilne. W programie studiów na pierwszym i drugim stopniu zapewniono możliwość indywidualizacji kształcenia. Kierunek „Informatyka w biznesie” jest zorientowany na kształcenie i dostosowanie do aktualnych potrzeb rynku, ale i umożliwiający dalszy rozwój absolwenta.

Studia I stopnia (licencjackie)

Informacje ogólne

Kształcenie na pierwszym stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu informatyki w szeroko rozumianym zarządzaniu i biznesie. Poza ogólną wiedzą ekonomiczną, studia dostarczą absolwentom umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi informatycznych na potrzeby wspomagania procesów biznesowych. Studenci zapoznają się m.in. z metodami oraz technikami analizy i projektowania systemów informacyjnych, aplikacjami biznesowymi, technologią baz danych, projektowaniem i tworzeniem aplikacji mobilnych, metodami zarządzania projektami informatycznymi. Problemy rozwiązywane przez studentów w ramach studiów przypadków pozwolą im zdobyć umiejętności analitycznego myślenia, elastyczności oraz samodzielności realizacji zadań przez informatyków biznesu. Od 2011 roku kierunek na pierwszym stopniu jest Studia prowadzony także w języku angielskim (Business Informatics).

Sylwetka i kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku będzie posiadał umiejętności analizy i syntezy problemów biznesowych, adaptacji do zmieniających się warunków, rozwiązywania problemów zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), pracy w zespole projektowym, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy. Kompetencje te zapewni mu wiedza z informatyki, zarządzania, rachunkowości, finansów, metod ilościowych, ekonomii. Będzie on zatem umiał rozwiązywać problemy biznesowe za pomocą narzędzi wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne; będzie umiał projektować, programować i wdrażać aplikacje biznesowe.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach: analityk i projektant systemów oraz aplikacji e-biznesowych, wdrażania rozwiązań informatycznych; na stanowiskach IT w administracji lub w biznesie m.in. jako projektant systemów informacyjnych lub lider zespołu projektowego, specjalistów zarządzania realizacją projektów informatycznych, projektant baz danych i aplikacji mobilnych, administrator baz danych, konsultant aplikacji wykorzystujących technologię baz danych i przetwarzania mobilnego.

Specjalności

W programie zaproponowano następujące specjalności, które znajdują się w ofercie od czwartego semestru studiów:

Analiza i projektowanie systemów

Wiedza
Absolwent posiada wiedzę z zakresu narzędzi, technik oraz metod analizy i projektowania systemów, które są wykorzystywane na poszczególnych etapach cyklu życia oprogramowania, systemów informatycznych oraz aplikacji e-biznesowych. Ponadto zna podstawy metodyczne projektowania interfejsu człowiek-komputer oraz realizacji przedsięwzięć informatycznych.

Zawód
Kompetencje i umiejętności uzyskane w ramach specjalności umożliwiają pracę na stanowiskach analityków i projektantów systemów informacyjnych oraz aplikacji e-biznesowych, a także wdrażania rozwiązań informatycznych.

Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstaw dotyczących realizacji systemów informatycznych, w tym rozwiązań e-biznesowych z zakresu ich projektowania, wdrożenia oraz realizacji.

Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią rozwiązywać problemy związane z analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów informacyjnych oraz e-biznesowych, pracy w zespole projektowym, a także umiejętność uczenia się i aktualizowania wiedzy.

Wykaz przedmiotów specjalnościowych
– Projektowanie baz danych
– Projektowanie interakcji z użytkownikiem
– Projektowanie aplikacji internetowych
– User Analytics
– Zintegrowane systemy informacyjne

Opiekun specjalności
prof. dr hab. Leszek Maciaszek / dr Artur Rot

Informatyka w usługach i administracji

Wiedza
Absolwent posiada wiedzę z zakresu tworzenia, jak i stosowania narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji, jak i działalności związanej z usługami. Ponadto ma podstawy m.in. z zakresu wykorzystania technologii Internetu, projektowania i wdrażania systemów informacyjnych, zarządzania procesami w instytucjach publicznych, zarządzania projektami informatycznymi.

Zawód
W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów z zakresu zastosowania informatyki ekonomicznej w usługach i administracji. Zdobyta wiedza biznesowa, techniczna oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce pozwolą absolwentom na podjęcie pracy na stanowiskach IT w administracji lub w biznesie m.in. jako projektant systemów informacyjnych lub lider zespołu projektowego, jako menedżer zarządzania projektem informatycznym.

Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych technologii z obszaru informatyki ekonomicznej (w tym przede wszystkim: analizy i projektowania systemów informacyjnych oraz zarządzania realizacji projektów informatycznych) z możliwością ich wykorzystania w administracji oraz usługach.

Umiejętności
Absolwenci specjalności posiadają umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w działalności związanej z usługami oraz administracją. Potrafią pracować w grupie projektowej oraz rozwiązywać problemy związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów informacyjnych.

Wykaz przedmiotów specjalnościowych
– ICT w administracji
– Narzędzia doskonalenia systemów informacyjnych administracji
– Bazy danych w administracji
– Projektowanie e-usług
– Elektroniczna komunikacja w administracji
– Systemy inteligentnych rozwiązań miejskich
– Projektowanie e-relacji w administracji

Opiekun specjalności
dr hab. Iwona Chomiak-Orsa, prof. UE

Technologie baz danych i aplikacji mobilnych

Wiedza
Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych baz danych (modele, języki zapytań, zakres funkcjonalny systemów zarządzania bazami danych). Ponadto zna podstawy metodyczne tworzenia aplikacji bazodanowych i prostych hurtowni danych implementowanych w środowisku sieciowym (także jako aplikacje mobilne). Jest zorientowany w infrastrukturach informatycznych niezbędnych do tworzenia i eksploatacji systemów baz danych oraz aplikacji mobilnych.

Zawody
Kompetencje i umiejętności uzyskane w ramach specjalności umożliwiają pracę na stanowiskach projektantów baz danych i aplikacji mobilnych, technologów i administratorów baz danych a także konsultantów aplikacji wykorzystujących technologię baz danych i przetwarzanie mobilne.

Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych technologii informacyjnych (podstawowych i zaawansowanych baz danych z uwzględnieniem podejścia obiektowego, elementami technologii inteligentnych) z możliwością ich wykorzystania w środowisku rozproszonym. Istnieje także możliwość uzyskania certyfikatów renomowanych producentów oprogramowania w zakresie tych technologii (IBM, Oracle czy Microsoft).

Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią tworzyć aplikacje bazodanowe zgodne z modelami relacyjnym i post-relacyjnymi. Są także w stanie projektować i utrzymywać aplikacje mobilne. Mają także podstawy związane z zaawansowanym przetwarzaniem baz danych (w tym tworzenie i eksploatacja prostych hurtowni danych z elementami przetwarzania analitycznego).

Wykaz przedmiotów specjalnościowych
– Modelowanie baz danych
– Programowanie aplikacji mobilnych
– Administrowanie bazami danych
– Bazy danych i aplikacje mobilne w Internecie
– Rozproszone bazy danych
– Chmura obliczeniowa w rozwiązaniach biznesowych

Opiekun specjalności
dr hab. Mieczysław Owoc, prof. UE

Studia II stopnia (magisterskie)

Informacje ogólne

Kształcenie na drugim stopniu kierunku „Informatyka w biznesie” ma na celu pogłębienie wiedzy studenta z zakresu technologii oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzenie działalności biznesowej. Student zapozna się z istotnymi aspektami funkcjonowania i organizacją systemów informatycznych w przedsiębiorstwie, w tym m.in. z zagadnieniami inżynierii oprogramowania, zarządzania projektami informatycznymi, systemami informacyjno-decyzyjnymi oraz klasy Business Intelligence, analiza danych z wykorzystaniem metod statystycznych, data mining oraz Big Data. Na tym kierunku student pozna również podstawową wiedzę dotyczącą zarzadzania strategicznego, finansów menedżerskich oraz rachunkowości zarządczej istotnej w kontekście informatyki w biznesie. W ramach kierunku prowadzone są trzy specjalności skoncentrowane na różnych aspektach wykorzystania informatyki w biznesie.

Sylwetka i kwalifikacje absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zarządzania, dotyczące m.in. systemów dedykowanych kadrze kierowniczej, zaawansowanego przetwarzania danych (Big Data, data mining), modelowania potrzeb informacyjnych, metodyk zarządzania projektami informatycznymi, efektywności realizacji projektów informatycznych, zastosowania właściwych metod i narzędzi informatycznych służących analityce biznesowej.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach: specjalistów, analityków i menadżerów w zakresie analizy dużych ilości danych z różnorodnych źródeł, którzy rozumieją znaczenie i rolę Big Data; specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego biznesu z możliwością ich wykorzystania w przedsiębiorstwach prowadzących również działalność opartą na sieci Internet; specjalistów modelowania potrzeb informacyjnych użytkowników systemów informatycznych oraz systemów Business Intelligence, menedżer projektu informatycznego.

Specjalności

W programie zaproponowano następujące specjalności, które znajdują się w ofercie od drugiego semestru studiów:

Big Data w biznesie

Wiedza
Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu zastosowania właściwych metod i narzędzi informatycznych służących analityce biznesowej. Ponadto ma podstawy m.in. z analizy bardzo dużych wolumenów danych, zwłaszcza w organizacjach i podmiotach gospodarczych, metod data mining w stopniu niezbędnym do zastosowania w biznesie.

Zawód
W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów, analityków i menadżerów w zakresie analizy dużych ilości danych z różnorodnych źródeł, którzy rozumieją znaczenie i rolę Big Data. Zdobyta zaawansowana wiedza i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy na stanowiskach związanych z zaawansowaną analizą danych m.in. w przedsiębiorstwach, bankach, firmach ubezpieczeniowych, administracji publicznej czy centrach badawczych.

Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem podstawowych metod i narzędzi informatycznych służących zaawansowanej analizę bardzo dużych i złożonych danych w celu wykorzystania ich w biznesie.

Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią przede wszystkim przeprowadzić analizę ogromnych wolumenów danych z zastosowaniem właściwych metod, technik i narzędzi informatycznych; dobrać właściwe metody prezentacji wyników analiz do wymagań odbiorców oraz zastosować uzyskane rezultaty w rozwiązaniach biznesowych.

Wykaz przedmiotów specjalnościowych
– Infrastruktura i architektura Big Data
– Narzędzia i platformy analizy danych
– Data Science
– Modelowanie stochastyczne i symulacje dynamiczne
– Zastosowania technologii Big Data
– Zastosowania Machine Learning

Opiekun specjalności
dr Ryszard Zygała

E-usługi i e-biznes

Wiedza
Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki w dziedzinie projektowania, wdrażania oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych i elektronicznego biznesu w różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Zna ponadto podstawy m.in. z technologii mobilnych, zarządzania projektami, bezpieczeństwa systemów IT oraz ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego zarządzaniem.

Zawód
W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów zdolnych do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce. Ten obszar działalności wymaga interdyscyplinarność, dlatego zdobyta wiedza biznesowa i informatyczna oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce gospodarczej pozwolą absolwentom na współpracę z inżynierami, informatykami i ekonomistami. Kompetencje i umiejętności uzyskane w ramach specjalności umożliwiają pracę w zespołach odpowiedzialnych za rozwój elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach, jak i liderowaniu takimi zespołami.

Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem zagadnień z obszaru informatyki ekonomicznej, w tym przede wszystkim związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi i elektronicznego biznesu z możliwością ich wykorzystania w przedsiębiorstwach prowadzących również działalność opartą na sieci Internet.

Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią projektować i wdrażać technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach prowadzących działalność bazując na Internecie. Posiadają umiejętność rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem ICT w przedsiębiorstwie.

Wykaz przedmiotów specjalnościowych
– Firma Web 2.0
– Narzędzia cyfryzacji społeczeństwa
– Modele e-biznesu
– Narzędzia marketingowe e-biznesu
– ICT w doskonaleniu wirtualnych relacji
– Media społecznościowe w biznesie

Opiekun specjalności
prof. dr hab. Kazimierz Perechuda

Menedżer systemów informacyjnych

Wiedza
Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki ekonomicznej oraz zarządzania, dotyczące m.in. systemów dedykowanych kadrze kierowniczej, zaawansowanego przetwarzania danych (big data, data mining), automatycznej identyfikacji obiektów, interakcji człowiek-komputer, modelowania potrzeb informacyjnych, metodyk zarządzania projektami informatycznymi oraz efektywności realizacji projektów informatycznych.

Zawód
W ramach tej specjalności kształcimy specjalistów posiadających umiejętności potrzebne współczesnym menedżerom IT, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie informatyką w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych. Zdobyta wiedza biznesowa, techniczna oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce gospodarczej pozwolą absolwentom na podjęcie pracy na stanowiskach m.in. związanych z zarządzaniem działem IT oraz menedżerów realizacji projektów informatycznych.

Efekty
Kształcenie w ramach specjalności skutkuje opanowaniem zagadnień z obszaru informatyki ekonomicznej, w tym przede wszystkim związanych z modelowaniem potrzeb informacyjnych użytkowników systemów informatycznych, wykorzystaniem ogromnych baz danych do zarzadzania przedsiębiorstwem (m.in. systemy Business Intelligence), zarzadzania realizacją projektów informatycznych.

Umiejętności
Absolwenci specjalności potrafią rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem działem IT oraz istniejąca infrastrukturą informatyczną w przedsiębiorstwie, zarzadzaniem i realizacją projektów informatycznych.

Wykaz przedmiotów specjalnościowych
– Inżynieria wymagań
– Implementacja baz danych
– Zarządzanie utrzymaniem systemów informatycznych
– Systemy wspomagania pracy grupowej
– Zarządzanie użytecznością systemów informatycznych
– Implementacja zintegrowanych systemów informatycznych

Opiekun specjalności
dr hab. Helena Dudycz, prof. UE

Nawigacja: [ Strona główna ] [ Kierunek i specjalności ] [ Rekrutacja na studia ] [ Kontakt ]

Strona główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: [ www.ue.wroc.pl ]